Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego ebufet.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EBUFET.PL

 

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

VII. Prawo odstąpienia od umowy

VIII. Własność intelektualna

IX. Odpowiedzialność

X. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Serwis internetowy działający pod adresem ebufet.pl prowadzony jest przez Annę Zarębę
wykonującą działalność gospodarczą pod firmą ANNA ZARĘBA AUTO-LAND wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca
wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Łąkowa 5, 65 004 Zielona Góra,
NIP: 9291054493, REGON: 970298356, adres poczty elektronicznej (e-mail):
kontakt@ebufet.pl, telefon: 785 301 199. 

2. Ebufet.pl to serwis ogłoszeń lokalnej sprzedaży żywności, który umożliwia Użytkownikom
dokonywanie kupna lub sprzedaży żywności nieprzemysłowej, domowej.

3. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis
ebufet.pl , zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
Elektronicznych Serwisu ebufet.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.

6. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzą sprzedaży Produktów prezentowanych w
Serwisie.

7. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz
bezpośrednio związanych z zamieszczonymi aukcjami oraz ogłoszeniami.

8. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania
zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań. Podstawa i zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi
obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23
kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

9. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania na zamieszczone ogłoszenia.10. Sprzedawca jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe ogłoszeń Produktów
prezentowanych w Serwisie oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem
faktycznym.

11. W Serwisie obowiązuje całkowity zakaz prezentowania oraz obrotu przedmiotami, których
posiadanie jest zabronione zgodnie z polskim prawem w szczególności środków
odurzających, broni palnej, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przedmiotów
nabytych niezgodnie z prawem, tj. pochodzących z kradzieży oraz innych zabronionych
przez przepisy powszechnie obowiązujące.

12. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania oraz świadczenia usług zabronionych przez
przepisy powszechnie obowiązujące.

13. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej
Serwisu pod adresem ebufet.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach
identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie
materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem
ebufet.pl użyte są w celach informacyjnych.

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014
poz. 827; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.
U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu
umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta
odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

2. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OFERT – formularz dostępny na stronie internetowej
Serwisu umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia lub aukcji na stronie Serwisu.

3. KOMUNIKATOR – Usługa Elektroniczna udostępniona przez Usługodawcę
Usługobiorcom zarejestrowanym, którzy w danej chwili są zalogowani, umożliwiająca
wymianę wiadomości w czasie rzeczywistym między Usługobiorcami.

4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze
Sprzedawcą.

5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez
Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym
gromadzone są dane Użytkownika. Aktywacja Konta następuje po naciśnięciu linku
aktywacyjnego. Użytkownik może logować się również przez konto prowadzone w portalu
Facebook lub Google+.

7. LICENCJA – umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

8. PRODUKT – dostępna w ofercie Sprzedawcy rzecz ruchoma albo usługa, będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

10. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem ebufet.pl.

11. SPRZEDAWCA – Użytkownik zamieszczający ogłoszenie, uzyskujący możliwość
sprzedaży określonego Produktu za pośrednictwem Serwisu.12. SYSTEM KOMENTARZY – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez
Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie komentarzy dotyczących kont Użytkowników.

13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a
Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

14. USŁUGODAWCA – Anna Zaręba wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ANNA
ZARĘBA AUTO-LAND, ul. Łąkowa 5, 65 004 Zielona Góra, NIP: 9291054493, REGON:
970298356.

15. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

17. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez
Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie
podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych
takich jak:
a) prowadzenie Konta,
b) zamieszczanie ogłoszeń wraz ze zdjęciami,
c) zamieszczanie komentarzy,
d) Wyszukiwarka.

2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach
określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści
te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
ELEKTRONICZNYCH


1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a), c) oraz d)
Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. b) Regulaminu przez
Usługodawcę jest nieodpłatne albo płatne w zależności od wybranej opcji oraz
zgodnie z cennikiem Serwisu.

3. Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać za przelewem
bankowym na rachunek Usługodawcy lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów
płatności (Przelewy24.pl).

4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności lub
Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne
serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z
wybranych polskich banków.

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za
pośrednictwem PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236- 98-87,
Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz.
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału
zakładowego: 4 500 000 zł.

6. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta
zawierana jest na czas nieoznaczony.
b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu
ogłoszenia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
upływu terminu na jaki została zawarta.

i. Usługa nie ulega automatycznemu odnowieniu.
ii. W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa dla
zamieszczonego ogłoszenia będzie realizowana na dotychczasowych
zasadach. W przypadku, gdy ważność ogłoszenia dobiegnie końca,
wówczas ich odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w
Regulaminie po ich akceptacji przez Usługobiorcę.
iii. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie dokona wszelkich
starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne.
iv. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

c) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu
komentarzy zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
zamieszczenia komentarza lub zaprzestania zamieszczania go przez Usługobiorcę.
Użytkownik zobowiązuje się:

i. opiniować i oceniać w Serwisie tylko wtedy, gdy sam dokonał zakupu,
ii. nie opiniować i nie oceniać, gdy Użytkownik jest u opiniowanego lub
ocenianego Sprzedawcy zatrudniony lub pozostaje w podobnym
związku z Sprzedawcą,
iii. nie dodawać fałszywych lub wprowadzających w błąd, a przez
to mogących mieć negatywny wpływ na wybór innych Użytkowników,
opinii i ocen lub oświadczeń dotyczących transakcji lub Sprzedawcy,
iv. nie umieszczać reklamy towarów, usług, firm, chyba, że
działanie takie jest prowadzone w porozumieniu z Serwisem i za jego
zgodą,
v. nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te
lub opinia dotyczą bez ich wyraźnej zgody, chyba że przepis prawa
stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.
d) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z
Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
e) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z
Komunikatora zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika. Korzystając z Komunikatora
Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i
dobrego wychowania.

7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca:
a) Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.


8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności
intelektualnej osób trzecich.

9. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym.

10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

11. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w
tym ogłoszeń i zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
a) powszechnie uznane za obraźliwe,
b) o charakterze rasistowskim,
c) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
d) naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
e) wprowadzające w błąd Usługobiorców,
f) reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku
do ebufet.pl,
g) będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,
h) zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody
Serwisu.

12. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu, informując
jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął
wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w
Serwisie dane ogłoszenie, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia,
obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień
niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych
Usługobiorców lub osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innymi
Użytkownikami.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
ELEKTRONICZNYCH


1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze
ciągłym i bezterminowym ( np. prowadzenie Konta).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ebufet.pl.
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną
polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w przypadku, gdy Usługobiorca
narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze
bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń
z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po
upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres
wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej
polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w każdym czasie w drodze
porozumienia stron.


VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem
Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: kontakt@ebufet.pl.
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail
Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez
Usługobiorcę sposób.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość,
może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie
w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.

2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od
dnia w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie usług.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli
przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania
wykonania usługi, to ma On obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili
odstąpienia od umowy.

5. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z
uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej
kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem ebufet.pl korzystają
z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców
oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich
lub dozwolonego użytku) są własnością Anny Zaręby wykonującej działalność
gospodarczą pod firmą ANNA ZARĘBA AUTO-LAND, ul. Łąkowa 5, 65 004 Zielona Góra,
NIP: 9291054493, REGON: 970298356. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za
szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości
strony ebufet.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody
Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość
strony ebufet.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i
skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną
odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr
osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę
z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w
tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej
odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych
Użytkowników.

2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.

3. Każdy Sprzedawca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w
Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z
uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach
dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw Konsumenta.

4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę
wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych
danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych,
naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także
przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z
naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem
Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności
o przerwach w dostępie.

6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących
Konsumentami:
a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z
tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności
przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami
o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub
błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia
lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
b) w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego
Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których
Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
c) za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu
Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych
pobieranych przez Usługobiorców,
d) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych
Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej
lub osób trzecich,
e) za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym
prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych
w Serwisie,
f) za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności:
jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej,
błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,

g) za skutki związane z utratą hasła.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod
warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia
Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w
pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek
ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4
niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym
jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z
przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr
43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym
jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na
miejsce siedziby Usługodawcy.

5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych
sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie
sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596).
Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę
za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej
pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.